Vote Tracker M34


Reading Key - Vote Tracker
INV = INVALIDUnv = UnvoteNo‑ = No‑LynchBal = Balki Bartokomousboz = bozotheclown
bo_ = bo_sox48bra = brainbombdar = dargorygelDem = DemonRHKEzi = Ezio
Fox = FoxcastleJam = Jamiet99ukMan = ManiacMea = MeanLaQueefaND. = ND
rdr = rdrivera2005ree = reedeer1Rjm = Rjmcfsno = snowy801Sup = SuperSteve
tha = thamrickTom = Tom BombadilVas = VashtaNeuroticyav = yavuzovic

Vote Tracker (Day 1)
Balbozbo_bradarDemEziFoxJamManMeaND.rdrreeRjmsnoSupthaTomVasyavTimeVoterMoveVote Count per Vote
---------Mea---------------------------------------------------47:46bra>Mea1 Mea
---------Mea------------------------------------------Dem------43:46Tom>Dem1 Mea1 Dem
---------Mea------Dem---------------------------------Dem------38:48Ezi>Dem2 Dem1 Mea
---------Mea------Dem---------------------------------Dem---ND.37:33yav>ND.2 Dem1 ND.1 Mea
---------Mea------Dem------bra------------------------Dem---ND.31:48Man>bra2 Dem1 ND.1 Mea1 bra
---------Mea------Dem------bra------------------------Dem---bra31:03yavND.>bra2 bra2 Dem1 Mea
---------Mea------Dem------braBal---------------------Dem---bra29:08Mea>Bal2 bra2 Dem1 Mea1 Bal
---------Mea------Dem------braBal---Ezi---------------Dem---bra26:42rdr>Ezi2 bra2 Dem1 Ezi1 Mea
---------yav------Dem------braBal---Ezi---------------Dem---bra25:33braMea>yav2 bra2 Dem1 Ezi1 yav
---------yav------Dem---yavbraBal---Ezi---------------Dem---bra25:07Jam>yav2 yav2 bra2 Dem1 Ezi
---------rdr------Dem---yavbraBal---Ezi---------------Dem---bra24:40brayav>rdr2 bra2 Dem1 Ezi1 rdr
---------rdr---yavDem---yavbraBal---Ezi---------------Dem---bra23:50Dem>yav2 bra2 Dem2 yav1 Ezi
---------rdr---yavDem---yavbraBal---Ezi------------RjmDem---bra22:47tha>Rjm2 bra2 Dem2 yav1 Rjm
---------Rjm---yavDem---yavbraBal---Ezi------------RjmDem---bra22:27brardr>Rjm2 Rjm2 bra2 Dem2 yav
---------RjmyavyavDem---yavbraBal---Ezi------------RjmDem---bra22:06dar>yav3 yav2 Rjm2 bra2 Dem
---------RjmyavyavDem---VasbraBal---Ezi------------RjmDem---bra21:59Jamyav>Vas2 yav2 Rjm2 bra2 Dem
---------RjmyavyavDembo_VasbraBal---Ezi------------RjmDem---bra21:51Fox>bo_2 yav2 Rjm2 bra2 Dem
---------RjmyavyavDembo_bo_braBal---Ezi------------RjmDem---bra21:10JamVas>bo_2 yav2 Rjm2 bra2 bo_
------braRjmyavyavDembo_bo_braBal---Ezi------------RjmDem---bra16:10bo_>bra3 bra2 yav2 Rjm2 bo_
------braRjmyavyavDembo_bo_braBal---Ezi------------RjmDem---Unv13:23yavbra>Unv2 yav2 Rjm2 bra2 bo_
------braRjmyavyavDembo_bo_braBal---Ezi---Ezi------RjmDem---Unv10:39Rjm>Ezi2 Ezi2 yav2 Rjm2 bra
------braRjmyavyavDembo_bo_DemBal---Ezi---Ezi------RjmDem---Unv09:10Manbra>Dem3 Dem2 Ezi2 yav2 Rjm
------braBalyavyavDembo_bo_DemBal---Ezi---Ezi------RjmDem---Unv07:40braRjm>Bal3 Dem2 Ezi2 yav2 Bal
------braBalyavyavDembo_VasDemBal---Ezi---Ezi------RjmDem---Unv06:25Jambo_>Vas3 Dem2 Ezi2 yav2 Bal
------braBalyavyavDemVasVasDemBal---Ezi---Ezi------RjmDem---Unv06:21Foxbo_>Vas3 Dem2 Ezi2 yav2 Bal
------braBalyavyavDemVasVasDemBal---EzirdrEzi------RjmDem---Unv06:09ree>rdr3 Dem2 Ezi2 yav2 Bal
------braND.yavyavDemVasVasDemBal---EzirdrEzi------RjmDem---Unv05:44braBal>ND.3 Dem2 Ezi2 yav2 Vas
Jam---braND.yavyavDemVasVasDemBal---EzirdrEzi------RjmDem---Unv05:29Bal>Jam3 Dem2 Ezi2 yav2 Vas
Jam---braND.yavyavDemVasVasDemBalyavEzirdrEzi------RjmDem---Unv05:25ND.>yav3 yav3 Dem2 Ezi2 Vas
Jam---braND.yavyavDemVasVasDemBalyavEzirdrEzi------RjmDem---Bal05:03yavUnv>Bal3 yav3 Dem2 Ezi2 Bal
Jam---braND.yavyavDemVasVasDemBalyavEzirdrEziND.---RjmDem---Bal04:07sno>ND.3 yav3 Dem2 Ezi2 ND.
Jam---braND.yavTomDemVasVasDemBalyavEzirdrEziND.---RjmDem---Bal03:37Demyav>Tom3 Dem2 Ezi2 yav2 ND.
Jam---braND.yavTomDemVasVasDemBalbraEzirdrEziND.---RjmDem---Bal03:13ND.yav>bra3 Dem2 Ezi2 ND.2 bra
JamreebraND.yavTomDemVasVasDemBalbraEzirdrEziND.---RjmDem---Bal03:08boz>ree3 Dem2 Ezi2 ND.2 bra
JamND.braND.yavTomDemVasVasDemBalbraEzirdrEziND.---RjmDem---Bal02:49bozree>ND.3 ND.3 Dem2 Ezi2 bra
JamND.braND.yavTomDemVasVasDemBalbraEzirdrEziND.---RjmDemreeBal02:48Vas>ree3 ND.3 Dem2 Ezi2 bra
JamND.braND.yavTomDemVasVasBalBalbraEzirdrEziND.---RjmDemreeBal02:48ManDem>Bal3 ND.3 Bal2 Ezi2 bra
JamND.braND.yavTomDemVasVasBalBalbraEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal02:12RjmEzi>ND.4 ND.3 Bal2 bra2 Vas
JamND.braBalyavTomDemVasVasBalBalbraEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal01:36braND.>Bal4 Bal3 ND.2 bra2 Vas
JamND.braBalyavTomDemND.VasBalBalbraEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal01:31FoxVas>ND.4 Bal4 ND.2 bra2 Dem
JamND.braJamyavTomDemND.VasBalBalbraEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal01:14braBal>Jam4 ND.3 Bal2 bra2 Dem
JamND.braVasyavTomDemND.VasBalBalbraEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal00:50braJam>Vas4 ND.3 Bal2 Vas2 bra
JamND.braVasyavJamDemND.VasBalBalbraEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal00:28DemTom>Jam4 ND.3 Bal2 Vas2 bra
JamND.braVasyavJamDemND.VasBalBalsnoEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal00:18ND.bra>sno4 ND.3 Bal2 Vas2 Dem
JamND.braJamyavJamDemND.VasBalBalsnoEzirdrND.ND.---RjmDemreeBal00:14braVas>Jam4 ND.3 Bal3 Jam2 Dem
JamND.braJamyavJamDemND.VasBalBalsnoEzirdrND.ND.---ND.DemreeBal00:14thaRjm>ND.5 ND.3 Bal3 Jam2 Dem
JamND.braJamyavJamDemND.VasBalBalsnoEziEziND.ND.---ND.DemreeBal00:14reerdr>Ezi5 ND.3 Bal3 Jam2 Ezi
JamND.braJamyavJamDemND.VasBalBalsnoEziEziND.ND.---ND.DemBalBal00:11Vasree>Bal5 ND.4 Bal3 Jam2 Ezi
JamND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamEziEziND.ND.---ND.DemBalBal00:07ND.sno>Jam5 ND.4 Bal4 Jam2 Ezi
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamEziEziND.ND.---ND.DemBalBal00:05BalJam>ND.6 ND.4 Bal3 Jam2 Ezi
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamEziND.ND.---ND.DemBalBal00:05rdrEzi>Jam6 ND.4 Jam4 Bal2 Dem
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamJamND.ND.---ND.DemBalBal00:03reeEzi>Jam6 ND.5 Jam4 Bal2 Dem
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamJamND.Jam---ND.DemBalBal00:02snoND.>Jam6 Jam5 ND.4 Bal2 Dem
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamJamND.Jam---ND.DemBalND.00:02yavBal>ND.6 Jam6 ND.3 Bal2 Dem
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamJamND.Jam---ND.DemBalJam00:01yavND.>Jam7 Jam5 ND.3 Bal2 Dem
ND.ND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamJamND.Jam---ND.DemJamJam00:01VasBal>Jam8 Jam5 ND.2 Bal2 Dem
JamND.braJamyavJamDemND.VasBalBalJamJamJamND.Jam---ND.DemJamJam00:01BalND.>Jam9 Jam4 ND.2 Bal2 Dem
Balbozbo_bradarDemEziFoxJamManMeaND.rdrreeRjmsnoSupthaTomVasyavTimeVoterMoveVote Count per Vote