Vote Tracker M34


Reading Key - Vote Tracker
INV = INVALIDUnv = UnvoteNo‑ = No‑LynchBal = Balki Bartokomousboz = bozotheclown
bo_ = bo_sox48bra = brainbombcap = captainmemedar = dargorygelDem = DemonRHK
Ezi = EzioFox = FoxcastleMan = ManiacMea = MeanLaQueefaND. = ND
rdr = rdrivera2005ree = reedeer1Rjm = Rjmcftha = thamrickTom = Tom Bombadil
Vas = VashtaNeuroticyav = yavuzovic

Vote Tracker (Day 2)
Balbozbo_bracapdarDemEziFoxManMeaND.rdrreeRjmthaTomVasyavTimeVoterMoveVote Count per Vote
------ND.------------------------------------------------47:45bo_>ND.1 ND.
------ND.------------------------------------------bra---47:09Vas>bra1 ND.1 bra
------ND.ND.---------------------------------------bra---46:49bra>ND.2 ND.1 bra
Mea---ND.ND.---------------------------------------bra---46:45Bal>Mea2 ND.1 bra1 Mea
Mea---ND.ree---------------------------------------bra---46:25braND.>ree1 ree1 ND.1 bra1 Mea
Mea---ND.ree------------------------------------Meabra---46:19Tom>Mea2 Mea1 ree1 ND.1 bra
Mea---ND.Tom------------------------------------Meabra---43:12braree>Tom2 Mea1 Tom1 ND.1 bra
MeaVasND.Tom------------------------------------Meabra---37:47boz>Vas2 Mea1 Tom1 Vas1 ND.
MeaVasND.Tom------------------------Ezi---------Meabra---36:23rdr>Ezi2 Mea1 Ezi1 Tom1 Vas
MeaVasND.Tom------------------------Ezi---------MeabraND.31:48yav>ND.2 ND.2 Mea1 Ezi1 Tom
MeaVasND.Tom---------Bal------------Ezi---------MeabraND.29:05Ezi>Bal2 ND.2 Mea1 Ezi1 Tom
MeaVasND.Tom---------Bal------Vas---Ezi---------MeabraND.27:54Mea>Vas2 Vas2 ND.2 Mea1 Ezi
MeaVasND.Tom---------BalTom---Vas---Ezi---------MeabraND.27:46Fox>Tom2 Tom2 Vas2 ND.2 Mea
MeaVasND.Tom---------BalTom---Vas---Ezi---------darbraND.26:20TomMea>dar2 Tom2 Vas2 ND.1 Ezi
MeaVasND.Tom---------BalTom---Vas---EziEzi------darbraND.25:36ree>Ezi2 Ezi2 Tom2 Vas2 ND.
MeaVasND.Tom---------BalTom---Vas---EziEziTom---darbraND.23:18Rjm>Tom3 Tom2 Ezi2 Vas2 ND.
MeaVasND.ND.---------BalTom---Vas---EziEziTom---darbraND.22:28braTom>ND.3 ND.2 Ezi2 Vas2 Tom
MeaVasND.ND.---------BalTom---Tom---EziEziTom---darbraND.18:46MeaVas>Tom3 ND.3 Tom2 Ezi1 Vas
MeaVasND.ND.------bozBalTom---Tom---EziEziTom---darbraND.17:31Dem>boz3 ND.3 Tom2 Ezi1 Vas
MeaVasND.Ezi------bozBalTom---Tom---EziEziTom---darbraND.16:22braND.>Ezi3 Ezi3 Tom2 ND.1 Vas
MeaVasND.Ezi------bozBalTom---Tom---EziEziTom---RjmbraND.09:55Tomdar>Rjm3 Ezi3 Tom2 ND.1 Vas
MeaVasND.Ezi------bozBalRjm---Tom---EziEziTom---RjmbraND.06:55FoxTom>Rjm3 Ezi2 ND.2 Tom2 Rjm
MeaVasND.yav------bozBalRjm---Tom---EziEziTom---RjmbraND.03:36braEzi>yav2 Ezi2 ND.2 Tom2 Rjm
MeaVasND.yav------VasBalRjm---Tom---EziEziTom---RjmbraND.01:57Demboz>Vas2 Ezi2 Vas2 ND.2 Tom
MeaVasND.yav------VasBalRjm---TomRjmEziEziTom---RjmbraND.01:05ND.>Rjm3 Rjm2 Ezi2 Vas2 ND.
MeaVasND.yavEzi---VasBalRjm---TomRjmEziEziTom---RjmbraND.01:03cap>Ezi3 Ezi3 Rjm2 Vas2 ND.
MeaVasND.TomEzi---VasBalRjm---TomRjmEziEziTom---RjmbraND.00:56brayav>Tom3 Ezi3 Tom3 Rjm2 Vas
MeaVasND.TomEzi---VasBalRjm---TomRjmEziEziTomyavRjmbraND.00:44tha>yav3 Ezi3 Tom3 Rjm2 Vas
MeaVasND.TomEzi---TomBalRjm---TomRjmEziEziTomyavRjmbraND.00:32DemVas>Tom4 Tom3 Ezi3 Rjm2 ND.
MeaVasND.TomEzi---TomBalRjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:27Vasbra>Rjm4 Tom4 Rjm3 Ezi2 ND.
MeaVasND.TomEzi---TomND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:21EziBal>ND.4 Tom4 Rjm3 Ezi3 ND.
EziVasND.TomEzi---TomND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:21BalMea>Ezi4 Tom4 Rjm4 Ezi3 ND.
EziVasND.ND.Ezi---TomND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:14braTom>ND.4 ND.4 Rjm4 Ezi3 Tom
EziVasND.ND.Ezi---VasND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:10DemTom>Vas4 ND.4 Rjm4 Ezi2 Vas
EziTomND.ND.Ezi---VasND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:09bozVas>Tom4 ND.4 Rjm4 Ezi3 Tom
VasTomND.ND.Ezi---VasND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:09BalEzi>Vas4 ND.4 Rjm3 Ezi3 Tom
VasTomND.VasEzi---VasND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:09braND.>Vas4 Rjm3 Ezi3 Tom3 ND.
VasVasND.VasEzi---VasND.Rjm---TomRjmEziEziTomyavRjmRjmND.00:09bozTom>Vas4 Rjm4 Vas3 Ezi3 ND.
VasVasND.VasEzi---VasND.Rjm---TomRjmEziEziTomVasRjmRjmND.00:08thayav>Vas5 Vas4 Rjm3 Ezi3 ND.
VasVasND.VasEzi---VasND.Rjm---VasRjmEziEziTomVasRjmRjmND.00:08MeaTom>Vas6 Vas4 Rjm3 Ezi3 ND.
VasVasND.VasEzi---VasND.Rjm---VasRjmRjmEziTomVasRjmRjmND.00:06rdrEzi>Rjm6 Vas5 Rjm3 ND.2 Ezi
VasVasND.VasEzi---VasND.RjmRjmVasRjmRjmEziTomVasRjmRjmND.00:04Man>Rjm6 Rjm6 Vas3 ND.2 Ezi
VasVasND.VasEzi---VasRjmRjmRjmVasRjmRjmEziTomVasRjmRjmND.00:03EziND.>Rjm7 Rjm6 Vas2 Ezi2 ND.
VasVasND.RjmEzi---VasRjmRjmRjmVasRjmRjmEziTomVasRjmRjmND.00:01braVas>Rjm8 Rjm5 Vas2 Ezi2 ND.
Balbozbo_bracapdarDemEziFoxManMeaND.rdrreeRjmthaTomVasyavTimeVoterMoveVote Count per Vote