Vote Tracker M34


Reading Key - Vote Tracker
INV = INVALIDUnv = UnvoteNo‑ = No‑LynchBal = Balki Bartokomousboz = bozotheclown
bo_ = bo_sox48cap = captainmemeDem = DemonRHKFox = FoxcastleMan = Maniac
Mea = MeanLaQueefardr = rdrivera2005ree = reedeer1tha = thamrickTom = Tom Bombadil
Vas = VashtaNeuroticyav = yavuzovicYoy = Yoyoyozo

Vote Tracker (Day 4)
Balbozbo_capDemFoxManMeardrreethaTomVasyavYoyTimeVoterMoveVote Count per Vote
------------------------------bo_------------47:53tha>bo_1 bo_
------------rdr---------------bo_------------47:08Dem>rdr1 bo_1 rdr
------------rdr---------ree---bo_------------46:59rdr>ree1 bo_1 ree1 rdr
------------rdr------bozree---bo_------------46:34Mea>boz1 bo_1 ree1 boz1 rdr
------------rdr------bozree---bo_---tha------46:23Vas>tha1 bo_1 ree1 tha1 boz
------------rdrDem---bozree---bo_---tha------46:04Fox>Dem1 bo_1 ree1 tha1 boz
------------rdrUnv---bozree---bo_---tha------45:19FoxDem>Unv1 bo_1 ree1 tha1 boz
------------bozUnv---bozree---bo_---tha------40:35Demrdr>boz2 boz1 bo_1 ree1 tha
------------bozcap---bozree---bo_---tha------32:54FoxUnv>cap2 boz1 bo_1 ree1 tha
Mea---------bozcap---bozree---bo_---tha------27:49Bal>Mea2 boz1 bo_1 ree1 tha
Mea---------bozcap---bozree---bo_Meatha------27:46Tom>Mea2 boz2 Mea1 bo_1 ree
Mea---------bozcap---bozree---MeaMeatha------27:44thabo_>Mea3 Mea2 boz1 ree1 tha
Mea---------bozcap---Balree---MeaMeatha------26:55Meaboz>Bal3 Mea1 ree1 tha1 Bal
Mea---------bozcap---Balree---BalMeatha------26:35thaMea>Bal2 Bal2 Mea1 ree1 tha
Mea---------bozcap---Balree---bo_Meatha------25:37thaBal>bo_2 Mea1 bo_1 ree1 tha
Mea---------bozcap---BalMea---bo_Meatha------21:32rdrree>Mea3 Mea1 bo_1 tha1 Bal
Mea---------bozcapcapBalMea---bo_Meatha------07:09Man>cap3 Mea2 cap1 bo_1 tha
Mea---------bozcapcapBalMea---bo_bo_tha------04:14TomMea>bo_2 bo_2 cap2 Mea1 tha
Mea---------bozcapcapBalMeabo_bo_bo_tha------03:18ree>bo_3 bo_2 cap2 Mea1 tha
Mea---------bozcapcapBalMeabo_bo_Meatha------02:57Tombo_>Mea3 Mea2 bo_2 cap1 tha
Mea---------rdrcapcapBalMeabo_bo_Meatha------02:11Demboz>rdr3 Mea2 bo_2 cap1 tha
Mea---------rdrBalcapBalMeabo_bo_Meatha------01:53Foxcap>Bal3 Mea2 bo_2 Bal1 tha
MeaMea------rdrBalcapBalMeabo_bo_Meatha------01:00boz>Mea4 Mea2 bo_2 Bal1 tha
MeaMea------rdrBalcapBalMeabo_bo_bo_tha------00:42TomMea>bo_3 bo_3 Mea2 Bal1 tha
bo_Mea------rdrBalcapBalMeabo_bo_bo_tha------00:39BalMea>bo_4 bo_2 Mea2 Bal1 tha
bo_Meardr---rdrBalcapBalMeabo_bo_bo_tha------00:35bo_>rdr4 bo_2 Mea2 rdr2 Bal
bo_Meardr---rdrBalcapBalMeabo_bo_Baltha------00:18Tombo_>Bal3 Bal3 bo_2 Mea2 rdr
bo_Meardr---rdrBalcapBalMeabo_bo_Baltha---No-00:15Yoy>No-3 Bal3 bo_2 Mea2 rdr
bo_Meardr---rdrBalcapBalMeabo_bo_Baltha---Bal00:05YoyNo->Bal4 Bal3 bo_2 Mea2 rdr
bo_Meardr---rdrBalcapBalMeabo_bo_bo_tha---Bal00:04TomBal>bo_4 bo_3 Bal2 Mea2 rdr
bo_Meardr---rdrBalcapBalMeabo_bo_bo_tha---bo_00:03YoyBal>bo_5 bo_2 Mea2 rdr2 Bal
bo_Meardr---rdrBalBalBalMeabo_bo_bo_tha---bo_00:03Mancap>Bal5 bo_3 Bal2 Mea2 rdr
bo_Meardr---rdrBalbo_BalMeabo_bo_bo_tha---bo_00:02ManBal>bo_6 bo_2 Mea2 rdr2 Bal
bo_Meardr---rdrbo_bo_BalMeabo_bo_bo_tha---bo_00:01FoxBal>bo_7 bo_2 Mea2 rdr1 tha
bo_Meabo_---rdrbo_bo_BalMeabo_bo_bo_tha---bo_00:01bo_rdr>bo_8 bo_2 Mea1 tha1 Bal
Balbozbo_capDemFoxManMeardrreethaTomVasyavYoyTimeVoterMoveVote Count per Vote