Vote Tracker M34


Reading Key - Vote Tracker
INV = INVALIDUnv = UnvoteNo‑ = No‑LynchBal = Balki Bartokomousboz = bozotheclown
Dem = DemonRHKFlu = FluminatorFox = FoxcastleMan = ManiacMea = MeanLaQueefa
rdr = rdrivera2005ree = reedeer1Tom = Tom BombadilVas = VashtaNeuroticYoy = Yoyoyozo

Vote Tracker (Day 5)
BalbozDemFluFoxManMeardrreeTomVasYoyTimeVoterMoveVote Count per Vote
---------------------------Bal------47:52Tom>Bal1 Bal
------------------Bal------Bal------47:50Mea>Bal2 Bal
Bal---------------Bal------Bal------47:49Bal>Bal3 Bal
Bal---------Bal---Bal------Bal------47:49Fox>Bal4 Bal
Bal---boz---Bal---Bal------Bal------47:46Dem>boz4 Bal1 boz
BalBalboz---Bal---Bal------Bal------47:04boz>Bal5 Bal1 boz
FoxBalboz---Bal---Bal------Bal------28:41BalBal>Fox4 Bal1 boz1 Fox
FoxBalboz---BalrdrBal------Bal------22:56Man>rdr4 Bal1 rdr1 boz1 Fox
FoxBalboz---BalrdrBalYoy---Bal------22:03rdr>Yoy4 Bal1 Yoy1 rdr1 boz
FoxBalboz---BalrdrBalYoy---Balboz---15:41Vas>boz4 Bal2 boz1 Yoy1 rdr
FoxBalboz---BalrdrBalYoy---Unvboz---09:24TomBal>Unv3 Bal2 boz1 Yoy1 rdr
FoxBalboz---BalrdrBalYoy---rdrboz---09:16TomUnv>rdr3 Bal2 rdr2 boz1 Yoy
FoxBalboz---BalrdrBalYoyrdrrdrboz---08:58ree>rdr3 Bal3 rdr2 boz1 Yoy
FoxBalboz---INVrdrBalYoyrdrrdrboz---06:19FoxBal>Bal3 Bal3 rdr2 boz1 Yoy
FoxBalboz---BalrdrBalYoyrdrrdrboz---05:36FoxBal>Bal3 Bal3 rdr2 boz1 Yoy
FoxBalbozTomBalrdrBalYoyrdrrdrboz---03:52Flu>Tom3 Bal3 rdr2 boz1 Yoy
FoxBalbozTomBalrdrBalFlurdrrdrboz---02:44rdrYoy>Flu3 Bal3 rdr2 boz1 Flu
FoxBalrdrTomBalrdrBalFlurdrrdrboz---01:32Demboz>rdr4 rdr3 Bal1 Flu1 boz
FoxBalrdrrdrBalrdrBalFlurdrrdrboz---01:19FluTom>rdr5 rdr3 Bal1 Flu1 boz
FoxBalrdrrdrBalrdrBalFlurdrrdrboz---01:17BalFox>Fox5 rdr3 Bal1 Flu1 boz
FoxBalrdrrdrBalrdrBalFlurdrBalboz---01:14Tomrdr>Bal4 Bal4 rdr1 Flu1 boz
FoxBalrdrrdrBalrdrBalFoxrdrBalboz---00:57rdrFlu>Fox4 Bal4 rdr2 Fox1 boz
BalBalrdrrdrBalrdrBalFoxrdrBalboz---00:18BalFox>Bal5 Bal4 rdr1 Fox1 boz
rdrBalrdrrdrBalrdrBalFoxrdrBalboz---00:01BalBal>rdr5 rdr4 Bal1 Fox1 boz
BalbozDemFluFoxManMeardrreeTomVasYoyTimeVoterMoveVote Count per Vote