Vote Tracker M34


Reading Key - Vote Tracker
INV = INVALIDUnv = UnvoteNo‑ = No‑LynchBal = Balki Bartokomousboz = bozotheclown
Dem = DemonRHKFlu = FluminatorFox = FoxcastleMan = Maniacree = reedeer1
Tom = Tom BombadilVas = VashtaNeurotic

Vote Tracker (Day 6)
BalbozDemFluFoxManreeTomVasTimeVoterMoveVote Count per Vote
------Bal------------------03:09Dem>Bal1 Bal
---BalBal------------------02:55boz>Bal2 Bal
DemBalBal------------------02:42Bal>Dem2 Bal1 Dem
DemBalBal---Bal------------02:29Fox>Bal3 Bal1 Dem
DemBalBalBalBal------------02:17Flu>Bal4 Bal1 Dem
DemBalBalBalBal---------Bal01:25Vas>Bal5 Bal1 Dem
BalbozDemFluFoxManreeTomVasTimeVoterMoveVote Count per Vote